Cool Butterfly
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระพุทธศาสนา


พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา มีพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองตรัสสอนไว้เป็นหลักคำสอนสำคัญ มี พระสงฆ์ หรือสังฆะแห่งพุทธบริษัท 4 เป็นชุมชนของผู้นับถือศาสนาและศึกษาปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา

พุทธบริษัท 4

พุทธบริษัท คือหมู่ชนที่นับถือพระพุทธศาสนา มี 4 จำพวกคือ

๑.ภิกษุ  ภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ


 ๒.ภิกษุณี ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือ พระนางมหาปชาบดีโคตมี


๓.อุบาสก อุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนาคือ ตปุสสะ และ ภัลลิกะ


๔.อุบาสิกา อุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนาตือ นางสุชาดาวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โอวาท 3


 โอวาท ๓

• ไม่ทำชั่ว การไม่ทำชั่วทุกอย่างเป็นโอวาทข้อที่ ๑ ใน ๓ ข้อ เป็นคำสอนที่สำคัญของพระพุทธเจ้า ที่นักเรียนควรนำไปปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง เบญจศีล

เบญจศีล คือ ศีล ๕ ข้อ ที่นักเรียนควรรักษาเป็นประจำทุกวัน คือ

๑. ไม่ทำร้ายสัตว์ ไม่รังแกสัตว์

๒. ไม่ลักขโมย

๓. ไม่แย่งชิงของรักของผู้อื่น

๔. ไม่พูดปดหรือพูดโกหกหลอกลวง

๕. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกประเภท